خواجه شاه درویش

آمر روابط اعضا
آدرس:
چمن حضوری - متصل کابل ننداری کابل افغانستان

شماره موبایل: 0700289787

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان