جان آقا نوید

آمر روابط عامه

شماره موبایل: 0700297718

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان