توکل خرم

آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی
آدرس:
چمن حضوری متصل کابل ننداری کابل افغانستان

شماره موبایل: 0707079910

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان