نبی حکیمی

آمر اداری
آدرس:
چمن حضوری - متصل کابل ننداری کابل افغانستان

شماره موبایل: 0700625867

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان