امضای تفاهم نامه دوجانبه همکاری میان اتاق و موسسه تحصیلات عالی جهان

به سلسله همکاری های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی کشور، تفاهم نامه دوجانبه همکاری میان اتاق و موسسه تحصیلات عالی جهان به روز شنبه، 15 سرطان 1398 در سالون کنفرانس های اتاق به امضاء رسید.

محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به سرپرست و اساتید پوهنتون جهان، از همکاری اتاق با پوهنتون های خصوصی در بخش کارآموزی با محصلان و کسب عضویت اتاق به شکل روز افزون از سوی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یادآور شده و هر نوع همکاری اتاق و دیپارتمنت مربوطه را در قسمت کارآموزی و معرفی فارغان پوهنتون ها به شرکت ها و نهاد های خصوصی، وعده سپرد.

محترم عبدالقدوس نوری سرپرست مؤسسه تحصیلات عالی جهان، از همکاری خوب و همیشگی اتاق با پوهنتون های خصوصی از جمله مؤسسه تحصیلات عالی جهان قدردانی نموده و ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهمنامه، همکاری میان اتاق و موسسه تحصیلی مذکور هرچه بیشتر تقویت یابد. وی افزود موسسه تحصیلات عالی جهان دارای استاتید ورزیده ومسلکی بوده از امکانات خیلی خوب تخنیکی و شرایط آموزشی بهتر برخوردار می باشد و ما تخفیف خوبی را برای محصلانی که از سوی اتاق معرفی شوند مد نظر گرفته ایم.