دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از پارک صنعتی صنایع سبز

هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، از جریان کارساختمان فابریکات جدیداً تاسیس شده و یا درحال ساخت شهرک صنعتی صنایع سبز دیدن نموده و با مسئولان آن شهرک گفتگو نمودند.

محترم الکوزی، از اقدام سکتور خصوصی در قسمت اعمار تأسیسات در شهرک صنعتی صنایع سبز قدردانی نموده، گفت: "شما با قدمیکه در راستای ایجاد چنین شهرک گذاشته اید، وطندوستی و جرئت شما را برای سرمایه گذاری و ساختن کشور نشان میدهد که اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان آماده هرنوع همکاری با شما بوده و درمورد برنامه های تان با مسئولین حکومت افغانستان و جامعه بین الملی صحبت نموده و درتوسعه سرمایه گذاری های شما پیوسته تلاش میورزد."

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق که در این دیدار حضور داشت، طی صحبت های خویش با مسؤلان این شهرک گفت: "دولت زمانیکه میخواست پالسی ایجاد پارک صنعتی، بخصوص پالسی مشارکت عامه و سکتورخصوصی را بسازد، ما زیاد تلاش کردیم تا یک نمونۀ خوب این پارک مشترک سکتور خصوصی و دولت ((ppp را ایجاد نمائیم که خوشبختانه حالا این امر در این پارک عملاً مورد تطبیق قرار گرفته است."

محترم نصرت، افزود: "ایجاد این پارک که نمونه ای از مشارکت سکتور خصوصی وعامه بوده، مسئولیتی است برای ما که به عنوان نمایندۀ سکتور خصوصی همواره به مسئولان حکومت مطرح نموده بودیم. در ایجاد پارک ها سکتور خصوصی نسبت به دولت بیشتر سرمایه گذاری کرده و درمدیرت آن عمل میکند. به این دلیل ما باید از اقدام شما در این پارک حمایت کنیم و برای رشد و تبلیغات تان هرنوع امکانات اتاق را در اختیار تان قرار خواهیم داد."

محترم حاجی نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق و همچنان محترم الحاج احمدشاه حکیمی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذازی ولایت کابل در مورد چالش ها و پیشرفت هایی که در شهرک صنعتی صنایع سبز وجود دارد نظریات شان را ابراز داشتند.

دراخیر، محترم محمد محسن امیری رئیس شهرک، معلومات مفصل درمورد پارک ارائه نموده گفت: "در این شهرک 1500 فابریکه ساخته خواهد شد که 300 نمره زمین برای فابریکات توزیع گردیده که به تعداد 21 فابریکه درحال نصب ماشین آلات و164 فابریکۀ دیگر درحال ساخت میباشند. برای فعلاً 1500 نفر دراین شهرک مصروف کار اند."