دیدار محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان از ساحه حادثه انفجاردر شهر کابل

محترم خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان به ساحه حادثه انفجار در ناحیه 16 شهر کابل رفته با متضررین حادثه دیدار وگفتگو نمود.

معاون اول اتاق در دیدار با مالکین مارکیت ها، دوکانداران، کسبه کاران ، مسئولان دفاتر تجارتی وباشندگان محل ، این حادثه را اندوهبار خوانده گفت به نمایندگی ازسکتور خصوصی کشورخود را درغم و زیان های که به شما رسیده شریک میدانم.

الکوزی از مسئولان حکومت و همه طرف های جنگ خواست که در مناطق مسکونی مردم و محلات تجارتی دست به فعالیت های نظامی نزنند ودر صورت امکان قطعات نظامی را از محلات تجارتی بیرون کنند.

وی گفت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صدای هریک شما را به رهبری حکومت ،جامعه جهانی ونهاد های کمک رسان میرساند. تلاش میکنیم تا به منظور جبران نسبی خسارات شما از هر طریقه ممکن دست بکارشویم تا کاروبار شما سقوط نکند. دراین حادثه به بیشتر از 300 دوکان مارکیت های تجارتی، شهرک گلبهار، تانک تیل و دها شرکت وتشبثات زیان های هنگفت مالی رسیده که به طور ابتدایی صدها ملیون افغانی تخمین گردیده است ولی نیازمندی بررسی بیشتر را مینماید.