جلسه انکشاف طرح فرهنگ هماهنگی با سکتورخصوصی در ادارات دولتی

جلسه انکشاف طرح فرهنگ هماهنگی با سکتور خصوصی در ادارات دولتی تحت ریاست محترم خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان  به اشتراک  اعضای  هیئت مدیره اتاق تعدادی از نمایندگان متشبثین و صادرکننده گان به روز دوشنبه 20 جوزا در دفتر کارش تدویر یافت . دراین جلسه نخست خانم مهناز انوری رئیس مالی و تجارت انکشاف سکتور خصوصی وزارت اقتصاد کشور طرح مذکور را به خوانش گرفته خواستار نظریات هیئت رهبری اتاق و تاجران حاضر درجلسه پیرامون این طرح گردید.

محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق از این طرح استقبال نموده از برنامه های ابتکاری وزارت اقتصاد تشکری کرد. وی نظریات رهبری اتاق، تاجران و همه اعضای سکتور خصوصی را به منظور انکشاف بیشتر و مؤثریت این طرح پیشکش نمود. چالش های موجود بر سر راه سکتور خصوصی را  که در جریان کاری شان روزمره به آن مواجع اند مشخص ساخت تا در طرح نهایی گنجانیده شده به مقامات حکومت افغانستان مطرح گردد.

همچنان الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی اتاق و حاجی نظام الدین تاج زاده ریس کمیته مواد غذایی اتاق طرح ها، نظریات و پیشنهادات شانرا مطرح کردند. آنها موجودیت فساد درادارات حکومتی راکه به فرهنگ تبدیل شده یکی از چالشهای عمده عنوان کردند.

دراخیر روئسای اتحادیه های تجاری و متشبثین که درجلسه حضور داشتند مشکلات موجود وراه های حل مشکلات شانرا مطرح کردند که قرار بران شد تا درطرح نهایی گنجانیده شده غرض تصویب نهایی  به مقامات حکومت ارائیه گردد.