دومین محموله صادراتی افغانستان از راه چابهار به هند مواصلت کرد

دومین محموله صادراتی افغانستان از راه چابهار به هندوستان که شامل دوکانتینر {11 تن زردآلوی ‏خشک (اشتق) و 22.5 ببست دو نیم تن انجیرخشک} می باشد به تازیخ 2 جوزای 1398 عازم هندوستان گردید ‏که بعد از مدت یک هفته  (2 روز در داخل خاک افغانستان، یک روز در داخل خاک ایران، و یک روز ‏از نیمروز به چابهار، یک روز دربندر چابهار به خاطر طی مراحل گمرکی، بارگیری کشتی و یک ‏روز و نصف مسیر بحری) به بندر ناواشیوای هند مواصلت نمود.‏

قابل ذکر است که ارزش مجموعی این محموله حدود 40 هزار دالر امریکایی بوده و مصارف ‏مجموعی هر کانتینر شامل (هزینه گمرکی، خدمات و انتقال) بالغ بر 1857 دالر می باشد.‏