اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان، از کارکرد های رئیس هیئت عامل اتاق، تقدیر نمود

اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان افغانستان و هفته نامه قلم، روز پنجشنبه مورخ 29 حمل 1398 از محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، به پاس خدمات ارزنده و همچنان تلاش خستگی ناپذیر شان در راستای رشد استعدادهای جوانان و اشتغال زایی، به عنوان بهترین شخصیت سال 1397، تقدیر به عمل آورد.