(گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قر ضه) در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری برنامۀ انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال موسسۀ همکاری های انکشافی آلمان (جی. ای. زید) مشترکاً برنامۀ «گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قر ضه» را با حضور مقامات دولتی، اعضای هیئت رهبری اتاق، نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی، اصناف و اعضای سکتور خصوصی، به روز چهارشنبه مورخ 28 حمل 1398 در هوتل پارک استار کابل برگزار نمودند.

هدف از برگزاری این گفتمان، شناسایی و آسیب شناسی فرصت ها و چالش ها در برابر پروسۀ قرضه دهی بانک ها به تشبثات کوچک و متوسط و همچنان تلاش برای فراهم آوری تسهیلات لازم قرضه دهی برای آنان و ارزیابی مشکلات و چالش های بانک ها می باشد.

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، ضمن ابراز قدردانی از همکاری همیشگی مؤسسه (جی. ای. زید) در عرصه های مختلف با سکتور خصوصی کشور، برگزاری گفتمان امروزی را برای اتاق و سکتور خصوصی، به ویژه دسترسی تشبثات کوچک و متوسط را به قرضه مهم دانسته و آنرا در جهت ایجاد فرصت ها و اشتغال زایی خیلی موثر توصیف کرد.

آقای الکوزی، اهمیت تشبثات کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشورهای رو به انکشاف مانند افغانستان که بخش بزرگی از جامعه در آن مصروف می باشند، خیلی با اهمیت خوانده و ابراز امیدواری کرد که در این گفتمان چالشها، موانع و مشکلات فراراه دسترسی به قرضه، شناسایی گردیده و روی یک طرزالعمل موثر و سهل برای دسترسی به قرضه توافق صورت گیرد. وی از سرمایه گذاری سکتور خصوصی با وجود چالشها و مشکلات مختلف، یادآوری کرده و از بانک های کشور خواست تا شرایط خود را برای قرضه گیرندگان سهلتر سازند.

محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد، نقش سکتور خصوصی را در رشد اقتصاد کشور بارز و مهم دانسته و رشد اقتصاد 2.5 درصدی افغانستان در سال گذشته را نتیجۀ فعالیت سکتور خصوصی عنوان کرده و در این راستا نقش سکتور صنعت را 7.6 درصد خواند. آقای مستور، عدم دسترسی سکتور خصوصی به زیربنا ها از جمله: زمین، برق ارزان، موجودیت مشکلات امنیتی و فساد، پیچیده بودن بعضی از قوانین و عدم دسترسی به قرضه با شرایط سهل را از موضواتی نامید که می تواند تاثیرات ناگوار خود را به سرمایه گذاری ها در کشور بگذارد.


محترم ظهورالدین شیرزاده معین وزارت صنعت و تجارت، مشکل عدم دسترسی به قرضه را یکی از چالش های بزرگ سکتور خصوصی خوانده و طولانی بودن پروسۀ قرضه دهی، دشوار بودن شرایط تضمین، بلند بودن نرخ بهره یا تکتانه، عدم دریافت قرضه های درازمدت و عدم آگاهی کافی تعدادی از متشبثین از سهولت های مالی را از جمله مشکلات سکتور خصوصی نامیده و از تلاش این وزارت در جهت رفع مشکلات مذکور نیز یادآور شد.

در بخش دوم برنامه، سه پریزینتیش معلوماتی به ارتباط چالشها، فرصت ها و شرایط قرضه دهی از سوی مسئولان بانک مرکزی، اتحادیه بانک های خصوصی و اتاق تجارت و صنایع، ارائه گردید. همچنان سه گروپ کاری تشکیل گردیده و هرگروپ نظریات و پیشنهادات خود را در زمینه مطرح نمودند.

در اخیر، محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق، جمعبندی خود را از یافته های این گفتمان به دو بخش ذیل تقسیم کرد:

بخش اول متمرکز بود به شناسایی مشکلات، راهکار ها و راه حل ها میان قرضه دهندگان(بانک ها و نهادهای قرضه دهنده کوچک)، قرضه گیرنده ها (تشبثات کوچک و متوسط، کوپراتیف ها، اتحادیه ها و انجمن های تجارتی) و پالیسی سازان؛ بخش دوم مربوط می شد به کارهایی که بعد از این برنامه، برگزار کنندگان و ادارات ذیربط باید مشترکاً در جهت حل این مشکلات انجام دهند.