(برنامه ملی مشارکت دانش) در کابل برگزار شد

سازمان بین المللی کار در افغانستان (ILO) ، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزارت های کار و امور اجتماعی و زراعت، مالداری و آبیاری، به منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی برای تغییر پایدار در افغانستان «برنامه ملی مشارکت دانش» را به مدت دو روز ( 13 – 14 حمل 1398) با اشتراک مقامات عالیرتبه حکومتی، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نمایندگان سازمان بین المللی کار و اتحادیه ملی کارگران و اعضای سکتور خصوصی، در مقر وزارت زراعت، مالداری و آبیاری برگزار کردند.

محترم حمدالله همدرد رئیس ترویج و انکشاف وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، در رابطه به اهمیت و ضرورت برنامه ملی مشارکت دانش و همچنان ایجاد بانک معلوماتی در سکتور زراعت صحبت نموده و از تأسیس یک دستگاه رادیویی برای پخش و اطلاع رسانی موضوعات زراعتی و مالداری برای دهاقین کشور، در آیندۀ نزدیک نیز خبرداد.

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در رابطه به اهمیت این برنامه که به منظور تبادل معلومات پیرامون پروژه مشخص (ILO) تحت عنوان «راه برای اشتغال» تدویر یافته است، صحبت نموده و ابراز امیدواری کرد که مستفدین بتوانند در مورد فرصت هایی که برای اشتغال زایی وجود دارد و همچنان چالشهای موجود، معلومات کافی حاصل نمایند.

آقای نصرت، زراعت را یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور توصیف کرده افزود: "زراعت بیشتر از 60 درصد در رشد عواید ناخالص داخلی کشور سهم داشته و بیشترین جای کار از طریق سکتور زراعت به وجود آمده است." وی از برنامه های نهاد های بین المللی با همکاران یا شرکای داخلی شان مانند، اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت های زراعت و کار امور اجتماعی که روی انکشاف زنجیره های مشخص در سکتور زراعت کار می کنند، یادآور شد.

رئیس هیئت عامل اتاق، مشخصاً سکتور زراعت را در جهت اشتغال زایی، تعویض واردات به صادارات و رفتن به سوی خود کفایی مهم خوانده و در این رابطه روی اهمیت زنجیره انگور در بخش تولید، پروسس و صادرات که باعث ایجاد صدها هزار شغل می گردد؛ در بخش مرغداری که با ایجاد 7800 فارم در سراسر کشور به سوی خود کفایی گام بر میدارد و همچنان ترویج و پروسس پنبه که در نتیجۀ ارزش افزایی آن صرف در سال گذشته به ارزش 6 میلیون دالر تار تولیده شده از پنبۀ افغانستان به خارج از کشور صادر گردیده است، صحبت نموده و توجه بیشتر در این زمینه را برای اشتغال زایی خیلی مهم خواند.

آقای نصرت، از یک سلسله اقدامات و فعالیت های اتاق که در همکاری با سایر نهاد های همکار طی چند سال گذشته در ساحات مختلف انجام داده و باعث اشتغال زایی بیشتر گردیده است یادآور شد. وی در این رابطه مشخصاً به تعدیل قانون کار و تصویب بعضی مقرره های مورد نیاز؛ اقدامات عملی در راستای تطبیق برنامه کشوری کار شایسته و شورای عالی کار؛ تلاش برای تصویب استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دهلیزهای هوایی؛ تدویر نمایشگاه های متعدد و انجام سروی های مختلف در مورد وضعیت کاروبار؛ همکاری با سازمان بین المللی کار و جی آی زید روی تطبیق یک سلسله برنامه های ظرفیت سازی برای متشبثین در چند زون بزرگ کشور به ویژه برنامه کارآموزی برای 850 تن از جوانان عودت کننده و برنامه های آموزشی «آغاز و انکشاف تشبث» برای 650 تن در 4 ولایت کشور، به حاضرین معلومات مفصل ارائه کرد.

به همین ترتیب محترم منظور خالق رئیس سازمان بین المللی کار در افغانستان (ILO) و محترم معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران، در رابطه به بیکار روز افزون در افغانستان صحبت نموده و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بلند بیکاری در کشور، دلیل عمده نا امنی ها را ناشی از بیکاری گستردۀ موجود، نامیدند.