سکتور خصوصی و عامه هزاران فرصت شغلی و تحصیلی را به هموطنان عزیز مشخصاً زنان مهیا میسازند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان (صیام بزنس) با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان، در هفته آینده (14- 17 حوت) نمایشگاه بزرگ چهار  روزه  تحت عنوان «هفته جهانی زن، نمایشگاه کار و تحصیل» را که درین مقطع زمانی از اهمیت بسزای برخوردار است، تدویر مینمایند.

در کنفرانس مطبوعاتی که روی این منظور با اشتراک هیئت رهبری اتاق، معینیت جوانان، رئیس شرکت صیام بزنس، نمایندگان وزارت مخابرات، نهادهای همکار در این نمایشگاه و اعضای سکتور خصوصی به روز سه شنبه مورخ 7حوت 1397 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار گردید، در آغاز محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان کنفرانس، برگزاری نمایشگاه کار و تحصیل را در جهت اشتغالزایی مهم خوانده و از همکاری سکتور خصوصی در جهت هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه مذکور اطمینان داد.

آقای الکوزی، اوضاع تجارتی کنونی را به مقایسۀ چند سال قبل که خاصتاً با توجه رهبری حکومت وحدت ملی در قسمت گشایش دهلیز های هوایی، راه لاجورد، مسیر چابهار که باعث افرایش قابل ملاحظه‌ای در صادرات کشور گردیده است، بهتر توصیف کرد. وی در رابطه به نقش زنان و ایجاد فرصت های کاری برای زنان و ظرفیت های موجود در افغانستان نیز صحبت نمود.

سپس، محترم سپوژمی صیام، رئیس شرکت صیام بزنس، در رابطه به نمایشگاه 4 روزه «هفته جهانی زن، نمایشگاه کار و تحصیل» و برنامه های مختلف طی 4 روز به اجرا گذاشته می شوند، معلومات اراده نموده و آنرا که به سه بخش (آموزش و تحصیلات، کار و اشتغال و زنان و نقش شان در اقتصاد) اختصاص یافته اند، یادآور شد.

محترم کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، ابراز امیدواری کرد که تجلیل از 8 مارچ صرف شکل سمبولیک نداشته و به صورت واقعی ارج گذاری صورت گیرد. وی از جوانان به خصوص زنان خواست تا در این نمایشگاه حضور گسترده داشته باشند و از فراهم سازی خدمات معینت جوانان در زمینه راه یابی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز تذکر داد.

محترم سایر ځلاند سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از ارائه خدمات این وزارت در نمایشگاه فوق الذکر به شکل اشتغالزایی انلاین برای زنان و ارتباط دادن آنان با ادارات دولتی و همچنان ارائه برنامه های کار آموزی در این وزارت صحبت نمود.

در این نمایشگاه اداره (USAID-Promote – WIE and WIG) بیشتر از پنج هزار زن را که در عرصه های مختلف آموزش داده است با پرداخت ۶۰۰۰ هزار افغانی امتیاز به شرکت هایی که نیاز به کارمند دارند معرفی مینماید.