ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI)

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه، 16حوت 1396 با محترم ستیفن کوان رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI)  در دفتر کاری خود ملاقات کرده و روی همکاری اتاق در رابطه به ترویج و استفاده از سویابین در افغانستان، بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای ستیفن کوان، از همکاری خوب اتاق به خصوص شخص الکوزی در رابطه به ترویج صنعت سویابین و از استفاده از آن اظهار سپاس و امتنان نمود که به گفته وی، در نتیجۀ این همکاری ها و توجه ریاست جمهوری، استفاده از سویابین شامل مینوی غذایی اردوی ملی کشور گردید. آقای کوان افزود، به اساس محاسبه انجام شده مقدار مصرف مورد ضرورت اردو در حدود 6600 متریک تن بوده که بدین اساس باید حدود 10000 متریک تن دانه سویابین در افغانستان تولید شود. ایشان خواهان مشورت و همکاری اتاق در زمینه نحوۀ تولید و پروسس سویابین در کشور گردید تا این تولید بتواند پاسخگوی نیازمندی مردم باشد.

محترم الکوزی، به تداوم همکاری میان اتاق و اداره بین المللی تغذیه و تعلیم(NEI)  در زمینه ترویج و استفاده از سویابین تاکید نموده و دسترسی زارعین به تسهیلات لازم، تبلیغات و آگاهی دهی به مردم در مرکز و ولایات و ارتباط منظم میان دولت، مردم، مؤلدین و مصرف کنندگان را از جمله عواملی خواند که میتواند در جهت ترویج و استفاده از سویابین موثر واقع شود. ایشان هماهنگی میان اتاق های ولایتی، انجمن ها و شوراهای محلی را در زمینه رشد و ترویج صنعت سویابین مهم دانست.

آقای الکوزی، نقش وزارت زراعت، مالداری و آبیاری را در ترویج و زرع نبات سویابین نیز خیلی مهم خواند که به گفته وی «این وزارت می تواند این موضوع را شامل برنامه های کاری ریاست های زراعت خود در ولایات ساخته و در جهت رشد و تولید سویابین نقش مهمی را ایفا کند.» وی خواستار نشست مشترک میان اتاق، اداره بین المللی تغذیه و تعلیم و وزارت زراعت در زمینۀ تولید و رشد سویابین در کشور گردید.