از هفتۀ مالیات تجلیل به عمل آمد

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور تقویه فرهنگ مالیاتی و بلند بردن اطاعت پذیری داوطلبانه، هفتۀ سوم آغاز سال مالی را بنام مالیات مسمی کرده و با برگزاری برنامه های آگاهی دهی از طریق رسانه ها، راه اندازی سیمینارها و محافل از این هفته تجلیل می نماید.

بدین منظور کنفرانسی با اشتراک مقامات عالیرتبه دولتی، نماینده اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اتحادیه پیشه وران افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی و نهاد های مختلف به روز شنبه، 16 جدی 1396 در هوتل انترکانتیننتال برگزار گردید.

محترم صیام الدین پسرلی مسؤل روابط عامه اتاق به نمایندگی اتاق صحبت نموده و پیرامون نظر سنجی اعضای سکتور خصوصی در رابطه به قوانین مالیات برعایدات و اداره امور مالیاتی، مشکلات موجود در تطبیق قوانین مالیاتی و ضرورت تعدیلات در بعضی ماده های آن که بنا به پیشنهاد اعضای سکتور خصوصی صورت گرفته است یاد آوری کرد. وی با در نظرداشت مشکلات مختلف فراراه فعالیت سکتور خصوصی، خواهان وضع عادلانه مالیات بالای متشبثین و اعضای سکتور خصوصی از سوی حکومت گردید.

آقای پسرلی تاکید داشت تا با آنعده از اعضای سکتور خصوصی که در اثر حملات انتحاری و حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی دارایی های شان از بین رفته اند و یا هم شدیداً متضرر گردیده اند از سوی حکومت کمک صورت گیرد و یا حد اقل به مدت چهار الی پنج سال از پرداخت مالیات معاف گردند تا بتوانند مجدداً کار و بار خود را آغاز نمایند.